Número/Ordre

04/19

Acta de

Acords de Ple

Data

03/20/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/19, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de febrer de 2019.

3. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general Metropolità de la Plaça Santa Magdalena.

5. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial del pavelló esportiu a l’Avinguda Països Catalans, núm. 50- Fundació Escoles Garbí.

6. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte de servei de neteja dels edificis municipals.

7. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del projecte d’obres i del contracte d’obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8. Dictamen que proposa l’aprovació dels nous estatuts de l’Associació “Red de Ciudades de la Ciencia i la Innovación” (ARINN).

9. Dictamen que proposa donar compte de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2018.

10. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Econòmic Financer.

11. Dictamen que proposa la modificació de la plantilla i la Relació de Llocs de Treball.

12. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.

MOCIONS

3/19.- Moció del grup municipal CUP per declarar Esplugues de Llobregat Municipi Antifeixista.

4/19.- Moció del grup municipal PSC per garantir la continuïtat dels Centres Especials de Treball a Catalunya.

5/19.- Moció del grup municipal C’s perquè les atraccions de la Festa Major reservin unes hores sense sorolls ni llums per facilitar la participació de nens, adolescents, joves i adults amb trastorns de l’espectre autista.

PRECS I PREGUNTES