Número/Ordre

13/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

12/20/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- . Aprovació, si escau, de les actes núm. 11/17, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de novembre de 2017 i núm. 12/17, corresponent a la sessió extraordinària de data 22 de novembre de 2017.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la 3a Modificació del Pla especial d’equipaments del sector delimitat per l’avinguda Isidre Martí i carrer Lluís Millet, Dr. Ramon Turró i Josep Rodoreda, d’Esplugues de Llobregat.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità, per a l'ús d'aparcament al subsòl de determinades zones verdes del municipi.

5.- Dictamen que proposa requerir la constitució de la garantia definitiva i resta de documentació, en relació amb el contracte de la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta (Esplugues de Llobregat – Sant Joan Despí).

6.- Dictamen que proposa la modificació puntual del reglament d’adjudicació d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per a joves, al municipi d’Esplugues de Llobregat.

7.- Dictamen que proposa l'autorització de la transmissió d'un habitatge de promoció pública del carrer Pubilla Casas.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen que proposa la determinació de la compensació de les obres públiques per a la rehabilitació, construcció i explotació de l’obra pública de l’edifici La Baronda.

9.- Dictamen que proposa l’aprovació d’acord amb la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.

10.- Dictamen que proposa l’aprovació d’acord amb Caixabank, S.A.

11.- Dictamen que proposa l’aprovació d’acord amb l’administració concursal de Baronda Futur S.L.

12.- Dictamen que proposa donar compte d'un Decret de l'Alcaldia en matèria de personal.

13.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per la retirada i custodia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública per a l'exercici 2018.

14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la Instrucció de fiscalització limitada prèvia de despeses i ingressos.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

15.- Dictamen que proposa la modificació i pròrroga del conveni subscrit amb la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, relatiu a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica.

PRECS I PREGUNTES