Número/Ordre

11/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

11/15/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- . Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/17, corresponent a la sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2017.2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia relatiu a modificació del règim de dedicació de càrrec electe.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa requerir la constitució de la garantia definitiva i resta de documentació , en relació amb el contracte de servei consistent en la neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal, d'Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen que proposa l’aprovació d'un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost general d’aquest ajuntament per a l’exercici econòmic de 2018.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

8.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball.

9.- Dictamen que proposa la modificació parcial del pacte de condicions socioeconòmiques i laborals del personal funcionari.

10.- Dictamen que proposa la modificació del sistema d’adscripció d’un bé immoble a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

11.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2017, a data 30 de setembre de 2017.

12.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’intervenció i tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de 2017.

13.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2017.

MOCIONS

31/17.- Moció del grup municipal d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa de l’educació com a eina de cohesió.

32/17.- Moció dels grups municipals d’ERC-GxE i el PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la llibertat dels presos polítics.

PRECS I PREGUNTES