Número/Ordre

08/19

Acta de

Acords de Ple

Data

05/15/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 6/19 i 7/19, corresponents a la sessió ordinària de data 24 d’abril i a la sessió extraordinària de 28 d’abril de 2019, respectivament.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

4. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2019, a data 31 de març de 2019.

5. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat de caràcter docent universitari.

MOCIONS

6. 8/19.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per reservar un espai de l'àmbit públic destinat a la memòria de Na. Neus Català.

7. 9/19.- Moció del grup municipal PDeCAT sobre la condemna i rebuig a l'afusellament i crema simbòlica del president Puigdemont.

8. PRECS I PREGUNTES