Número/Ordre

07/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

06/21/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en commemoració del 28 de juny, dia de l’alliberament o l’orgull LGBTI.

2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 6/17, corresponent a la sessió ordinària de data 17 de maig de 2017.

3.- Informacions de l’Alcaldia.

4.- Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia relatiu a l’acceptació de la renúncia formulada pel Sr. Albert Comellas Novillo.5.- Dictamen que proposa donar compte dels decrets d’Alcaldia en matèria de delegacions de competències.

6.- Dictamen que proposa la modificació de la representació del consistori en la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues S.A.

7.- Dictamen que proposa la modificació dels nomenaments com a representant de la corporació en òrgans col·legiats recaiguts en un membre de la corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

8.- Dictamen que proposa la suspensió dels tràmits de comunicació prèvia, i de llicències urbanístiques relatives a canvis d’ús, reforma, rehabilitació i/o ampliació per a la instal·lació o ampliació d’allotjament de caràcter turístic (apartaments i habitatges turístics), al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

9.- Dictamen que proposa l'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions, relatius a la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta (Esplugues de Llobregat – Sant Joan Despí).

10.- Dictamen relatiu a l'expedient de contractació del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal, d’Esplugues de Llobregat.

11.- Dictamen que proposa l’autorització de la transmissió de l’habitatge de protecció oficial ubicat a la plaça Oleguer Junyent, d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

12.- Dictamen que proposa autoritzar la subscripció d’un préstec per finançar inversions incloses en el Pressupost municipal de 2017.

13.- Dictamen que proposa la modificació de diversos preus públics.

14.- Dictamen que proposa ampliar la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

15.- Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2017.

16.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una funcionària de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat de col·laboració en el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya.

17.- Dictamen que proposa la modificació de l’organigrama municipal i la relació de llocs de treball.

18.- Dictamen que proposa l’aprovació del protocol d’actuació “Per unes festes lliures d’agressions sexistes a Esplugues”.

MOCIONS

11/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per desenvolupar un projecte de secció local del Banc de l’Energia.

16/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre la pobresa femenina.

19/17.- Moció del grup municipal d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la creació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat a Esplugues.

20/17.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, referent a la reinversió del superàvit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries.

21/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

22/17.- Moció del grup municipal de la CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de rebuig als pressupostos generals de l’estat espanyol del 2017.

PRECS I PREGUNTES