Número/Ordre

9/20

Acta de

Acords de Ple

Data

09/16/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 8/20, corresponent a la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2020.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que dona compte de la resolució de l’Alcaldia per fer front a l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

4. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2020.

5. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del segon trimestre del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2020.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

6. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2019.

7. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 2019 de la “Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA”.

8. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 2019 de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues”.

MOCIONS

9. Moció 15/20 del Grup Municipal de Ciutadans per a l’elaboració d’un Pla Municipal en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges.

PRECS I PREGUNTES