Número/Ordre

3/22

Acta de

Acords de Ple

Data

03/16/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració Institucional de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la gent gran del Baix Llobregat.

2. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial 2022.

3. Aprovació, si escau, de l’acta número 2/22, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de febrer de 2022.

4. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa prendre en consideració la Memòria justificativa de l’exercici d’activitat econòmica de comercialització, producció, explotació, manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació pública d’energia.

6. Dictamen que proposa aprovar el Projecte bàsic de la Fase 2B del Nou Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu, per a la construcció de la passera sobre el carrer de Santa Rosa que unirà l’edifici del Pediatric Cancer Center i l’edifici principal de l’Hospital de Sant Joan de Déu, situats a costats oposats del carrer.

7. Dictamen que proposa aprovar la cessió de la concessió administrativa d’ALMA AVA UTE; empresa adjudicatària de la concessió del terreny ubicat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 106-110 i número 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, per a la construcció i funcionament d’un equipament destinat a ús sanitari, a ARTROSCOPIA GC, SL.

8. Dictamen que proposa aprovar la renúncia a exercir el dret de tanteig sobre la finca de resultat 101-1 del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA.

9. Dictamen que proposa aprovar provisionalment la segona modificació del Pla especial d’equipaments del sector avinguda la Miranda, carrer Balmes i Via Augusta - The American School of Barcelona, promoguda per The American School of Barcelona.

10. Dictamen que proposa acceptar la renúncia de la plaça d’aparcament número 449 ubicada a la planta soterrani 3 de l’aparcament subterrani de vehicles de la Rambla Àngel Guimerà, de les titulars de la concessió administrativa.

11. Dictamen que proposa l’aprovació de la distribució del resultat de l’explotació de l’aparcament de vehicles del complex poliesportiu de Les Moreres.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

12. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana.

13. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

14. Dictamen que proposa l’atorgament del dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat municipal de Can Vidalet (parada 6).

15. Dictamen que proposa l’atorgament del dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat municipal de Can Vidalet (cambra frigorífica número 6).

PRECS I PREGUNTES