Número/Ordre

05/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

04/26/2017

Hora

06:30 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/17, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de març de 2017.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia núm. 675 de data 29 de març de 2017 relatiu a la renúncia al règim de dedicació parcial de càrrec electe.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial dels equipaments situats entre el cementiri municipal, el Parc de la Fontsanta i els carrers Manuel de Falla i Àngel Guimerà, d’Esplugues de Llobregat.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació del Pla especial de centre hospitalari i centre mèdic i ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes, al carrer Sant Mateu, núm. 24-26, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l'entitat mercantil FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA.

6.- Dictamen que proposa l'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions, relatius al servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen que proposa la designació de persones assessores permanents de la Comissió de Seguiment del Codi de Bon Govern.

9.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

10.- Dictamen que proposa la sol·licitud d’adhesió a la “Asociación Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN)”

11.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla de personal laboral i la relació de llocs de treball.

12.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

MOCIONS

9/17.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sol·licitant la creació de l’Observatori Municipal contra la Violència de Gènere.

10/17.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a favor i en suport dels nens, nenes i adolescents amb alta capacitat intel·lectual.

11/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per desenvolupar un projecte de secció local del Banc de l’Energia.

12/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (TEA).

13/17.- Moció dels grups municipals del PSC, Esquerra Republicana-Gent per Esplugues, PDECAT i Canviem Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que recull la proposta de la UGT Baix Llobregat sobre les Empreses Multiserveis.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/17.- Proposta ciutadana de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues per la transparència i visibilitat dels mandats del Ple, quant a propostes ciutadanes i mocions aprovades.

PRECS I PREGUNTES