Número/Ordre

2/20

Acta de

Acords de Ple

Data

01/15/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 18/19 i 1/20, corresponents a la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2019 i a la sessió extraordinària i urgent de data 7 de gener de 2020.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

4. Dictamen que proposa la determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

5.Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Local de Joventut 2019-2022.

MOCIONS

6. Moció 1/20 del Grup Municipal Esplugues En Comú Podem sobre la Llei de contractes de serveis a les persones, “Llei Aragonès”.

7. Moció 2/20 subscrita per tots els grups municipals de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.

PRECS I PREGUNTES