Número/Ordre

11/18

Acta de

Acords de Ple

Data

12/19/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Dictamen que proposa l’aprovació del Projecte constructiu del Mercat municipal de la Plana.

3. Dictamen que proposa l’aprovació del Projecte constructiu del Mercat municipal de Can Vidalet.

4. Dictamen que proposa l’inici d’expedient i aprovació del plec de condicions regulador de l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat municipal de la Plana.

5. Dictamen que proposa l’inici d’expedient i aprovació del plec de condicions regulador de l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del mercat municipal de Can Vidalet.

6. Dictamen relatiu a la gestió i explotació de l’aparcament de vehicles del Complex Esportiu Municipal de les Moreres al servei integral d’aparcaments.

7. Dictamen que proposa la modificació del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària a Esplugues de Llobregat.

8. Dictamen que proposa l'ampliació de la finalitat de la subvenció adreçada a la mobilització d'habitatges buits per allotjar persones en risc d'exclusió residencial.

9. Dictamen que proposa aprovar el canvi de titularitat del quiosc de l’avinguda de Cornellà, cantonada carrer 8 de Març, d’Esplugues de Llobregat.

10. Dictamen que proposa la modificació i pròrroga del conveni subscrit amb la Fundació Asproseat Proa Esplugues en matèria d'integració sòcio-laboral de persones amb discapacitat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat a una funcionària per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.

COMISSIÓ INFORMATIVA ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

12. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals.

13. Dictamen que proposa donar compte del Protocol local per l’abordatge integral de la violència masclista.

MOCIONS

27/18.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de suport als catalans presos preventius vaguistes de fam.

28/18.- Moció del grup municipal ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per l'elaboració d'un pla plurianual de millores per a la supressió de barreres arquitectòniques i altres adaptacions.

29/18.- Moció del grup municipal PDeCAT de l’ l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de suport a la decisió dels presos polítics d’iniciar una vaga de fam.

30/18.- Moció del grup municipal ICV-MES-AS de l’ l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per fer accessible el dret a l'habitatge digne.

31/18.- Moció del grup municipal PSC de l’ l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per exigir a la Generalitat beques menjador per a les escoles bressol públiques.

PRECS I PREGUNTES