Número/Ordre

04/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

04/27/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/16, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de març de 2016.

2.- Formulació per part de la senyora Lídia Ibáñez Nebot de la seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament amb data d’efecte 21 d’abril de 2016.

3.- Informacions de l’Alcaldia.

4.- Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de dedicació parcial de càrrec electe.

5.- Dictamen que proposa el nomenament de representant en el Consell Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6.- Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15-07-2015, per a la delimitació amb el terme de Sant Joan Despí.

7.- Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15-07-2015, per a la delimitació amb el terme de l’Hospitalet de Llobregat.

8.- Dictamen que proposa iniciar expedient de desafectació de la qualificació jurídica de la porció de terreny de 154,10 m2, de propietat municipal destinat a zona verda, situat al sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, de bé de domini públic a bé patrimonial.

9.- Dictamen que proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) associat al SIDH.

10.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança sobre estacionament regulat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Local de Seguretat.

12.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues 2016-2019.

13.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

14.- Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

15.- Dictamen que proposa l’aprovació de diversos preus públics.

MOCIONS

10/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinat a la prostitució, per fer del nostre municipi un espai lliure de trata.

11/16.- Moció dels grups municipals de CDC, PSC-PM i ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de rebuig a la suspensió de la reforma de la Llei catalana de l’exercici de les professions de l’esport.

12/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques d’Esplugues de Llobregat.

13/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística.

14/16.- Moció dels grups municipals del PSC-PM, ERC-GxE, ICV-MES-AS, CDC, Ciutadans (C’s), CE i la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació al preacord subscrit pels caps d’Estat i el Govern de la UE amb Turquia.

15/16.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sol·licitant l’adhesió a la proposta d’UNICEF d’un Pacte d’Estat per la Infància.

PRECS I PREGUNTES