Número/Ordre

03/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

03/15/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 2/17, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de febrer de 2017.

3.- Informacions de l’Alcaldia.

4.- Donar compte de la informació comptable aportada pels grups polítics municipals, per donar compliment al Codi de bon govern.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat sol·licitada per una funcionària per a l’exercici d’una activitat privada.

6.- Dictamen que proposa donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 392 de 24/02/17, d'aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2016.

7.- Dictamen que proposa el reconeixement d'obligacions derivades de despeses realitzades en passats exercicis econòmics.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

9.- Dictamen que proposa l’aprovació del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania 2017-2021.

MOCIONS

6/17.- Moció dels grups municipals del PSC, ICV-MES-AS, CE, CUP, C’S i la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

7/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per l’establiment d’un protocol d’engalanament de la ciutat durant els dos períodes festius locals.

8/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a l’acompliment dels requisits exigits per la normativa de trànsit en matèria d’idioma de les inscripcions i indicacions de les senyals de trànsit.

PRECS I PREGUNTES