Número/Ordre

7/20

Acta de

Acords de Ple

Data

06/17/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre la decisió adoptada per l’empresa automobilística Nissan de cessar la seva activitat industrial a Catalunya.

2. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en commemoració del 28 de juny, dia de l’alliberament o l’Orgull LGBTI.

3. Aprovació, si escau, de l’acta número 6/20, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de maig de 2020.

4. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la prestació mancomunada del servei de deixalleria.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Dictamen que dona compte del Pla de Reincorporació en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19.

7. Dictamen que dona compte de l’Informe de Gestió en relació a les actuacions portades a terme per fer front a l’emergència sanitària i social provocada per la COVID-19.

8. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

9. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, en relació a la taxa per al mercat de pagès del parc agrari del Baix Llobregat.

10.Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal de la Corporació.

11.Dictamen que dona compte de la resolució de l’Alcaldia per fer front a l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19.

MOCIONS

12. Moció 7/20 del Grup Municipal Republicà, en nom del Jovent Republicà d’Esplugues, per declarar Esplugues de Llobregat com a ciutat lliure de racisme.

13. Moció 8/20 del Grup Municipal Republicà per resoldre l’aprovació de la Declaració de Béns Culturals d’Interès Local de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de Llobregat.

14.Moció 9/20 del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran.

15. Moció 10/20 del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació i pal·liar l’emergència educativa generada per la Covid-19.

16. Moció 11/20 del Grup municipal de Ciutadans per preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.

17.Moció 12/20 del Grup municipal del PSC per demanar al Govern Generalitat que aixequi la suspensió d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.

PRECS I PREGUNTES