Número/Ordre

16/19

Acta de

Acords de Ple

Data

10/16/2019

Hora

06:15 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019.

2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 14/19, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de setembre de 2019.

3. Informacions de l’Alcaldia.

4. Dictamen que dona compte del règim de dedicació al qual s’adscriuen diversos membres de la Corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.

6. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità del carrer Manuel Florentín Pérez amb Via Augusta.

7. Dictamen que proposa aprovar provisionalment el Pla especial de concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 112, per a la implantació d’un edifici destinat a tanatori.

8. Dictamen que proposa declarar la reversió del quiosc ubicat al carrer Laureà Miró amb el carrer Angel Guimerà.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

9. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Esplugues de Llobregat.

10. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

11. Dictamen que proposa la modificació de l’Annex A) de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora de les categories viàries de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

12. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

PRECS I PREGUNTES