Número/Ordre

11/21

Acta de

Acords de Ple

Data

10/20/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

La sessió d’aquest òrgan col·legiat es realitzarà de forma presencial, però amb la finalitat de mantenir les mesures de seguretat sanitàries front la pandèmia provocada per la propagació de la Covid-19, resulta necessari limitar l’accés a la Sala d’actes de la Casa Consistorial, garantint la no superació de l’aforament màxim i el compliment de l’obligació de mantenir les degudes distàncies de seguretat; per la qual cosa, a la sessió no podrà accedir públic.ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 10/21, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de setembre de 2021.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació de l’inici del procediment i del plec de condicions regulador de l’atorgament d’un dret d’ús privatiu per a la utilització privativa d’una porció de domini públic sobre el carrer Santa Rosa d’Esplugues de Llobregat.

4. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Fundació Félix Llobet i Nicolau, la Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

5. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost de vehicles de tracció mecànica.

6. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

7. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 21, reguladora de la Taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública.

8. Dictamen que proposa la rectificació d’un error material en l’acord d’aprovació del Compte General de l’exercici 2020.

MOCIONS

9. Moció 23/21 del Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem per demanar l’aprovació d’un nou Contracte Programa 2022-2025.

10. Moció 24/21 del Grup Municipal Republicà per a la confecció, edició i publicació d’un nomenclàtor viari i de toponímia menor del municipi.

11. Moció 25/21 del Grup Municipal Ciutadans Esplugues per al foment de la formació professional i la formació dual al municipi.

12. Moció 26/21 del Grup Municipal PSC sobre l’impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya.

13. Moció 27/21 dels Grups Municipals PSC i EECP per reclamar la laboralitat i la millora de les condicions laborals dels repartidors i repartidores de plataformes.

14. Moció 28/21 del Grup Municipal Popular per a la millora de la seguretat ciutadana, la convivència i la lluita contra els incívics en Esplugues.

PRECS I PREGUNTES