Número/Ordre

03/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

03/16/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió de la Sra. Anna Coll Zabala com a regidora de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

2.- Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

3.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 2/16, corresponent a la sessió ordinària de data 17 de febrer de 2016.

4.- Informacions de l’Alcaldia.

5.- Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de dedicació parcial d’un càrrec electe.

6.- Dictamen que proposa donar compte del nou canvi de denominació del Grup municipal de CiU de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7.- Dictamen que proposa declarar la procedència de l'alteració del terme municipal de Sant Just Desvern amb el municipi d'Esplugues de Llobregat.

8.- Dictamen que proposa l'autorització de l'alienació de l'habitatge de promoció pública de Can Vidalet , situat al carrer Molí, núm. 34, escala A, 2n 3a, d'aquesta població .

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

9.- Dictamen que proposa l’aprovació del Codi de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

10.- Dictamen que proposa la modificació puntual de l’acord de creació del Consell de Mitjans de Comunicació Públics Locals.

11.- Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia núm. 601/2016, d’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2015.

12.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer.

13.- Dictamen que proposa el reconeixement d’obligacions derivades de despeses realitzades en passats exercicis econòmics.

14.- Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia per a l’acomiadament disciplinari d’una treballadora municipal.

15.- Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de personal.MOCIONS

7/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre el servei de rodalies de Catalunya.

8/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de millora de la xarxa unificada de transport públic.

9/16.- Moció dels grups municipals de Ciutadans i Partit Popular de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

10/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinat a la prostitució, per fer del nostre municipi un espai lliure de trata.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/16.- Proposta ciutadana presentada pel Sr. José Manuel Macía Ojea en nom de persones usuàries del CEM La Plana, sobre els nous preus del CEM La Plana.

PRECS I PREGUNTES