Número/Ordre

02/18

Acta de

Acords de Ple

Data

02/21/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 13/17, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2017.

3.- Informacions de l’Alcaldia.

4.- Dictamen que proposa donar compte de la modificació de la composició del grup municipal de Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.- Dictamen que proposa la pròrroga del contracte de manteniment dels espais verds del municipi d’Esplugues de Llobregat.

6.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, pel qual s’aprova la pròrroga del contracte de servei de la deixalleria.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització dels preus públics corresponents a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta.

8.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2017.

9.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors, durant el quart trimestre de 2017.

10.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia, de designació dels membres de la Comissió Municipal de Protecció Civil d’Esplugues de Llobregat.

11.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un treballador de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat formativa del sector públic.

12.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia, en matèria de personal.

MOCIONS

2/18.- Moció del grup municipal del PSC a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol, i resoldre amb caràcter general el seu finançament.

3/18.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE a l’Ajuntament d’Esplugues per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.

4/18.- Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament d’Esplugues per la implantació de barreres de seguretat per a motoristes.

5/18.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-MES-AS i CUP de suport i adhesió a la vaga feminista convocada per al 8 de març.

PRECS I PREGUNTES