Número/Ordre

02/19

Acta de

Acords de Ple

Data

01/23/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/18, corresponent a la sessió ordinària de data 21 de novembre de 2018.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit sud del barri de Can Clota.

4. Dictamen que proposa l’aprovació d’atorgament d’un dret d’ús privatiu en relació amb un aparcament a ubicar en el subsòl de sòl de domini públic, en règim de concessió administrativa.

MOCIONS

5. 1/19.- Moció del grup municipal PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per sol·licitar la millora de les condicions laborals del cos de Bombers de la Generalitat.

6. PRECS I PREGUNTES