Número/Ordre

02/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

02/15/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 14/16, corresponent a la sessió ordinària de data 21 de desembre de 2016 i núm. 1/17, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de gener de 2017.

2.- Informacions de l’Alcaldia.COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives, i de prescripcions tècniques, per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a un dret d’ús privatiu sobre un espai de l’edifici a construir per al Mercat de Can Vidalet, amb destí a supermercat, i sobre l’aparcament en soterrani.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives, i de prescripcions tècniques, per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a un dret d’ús privatiu sobre un espai de l’edifici a construir per al Mercat de La Plana, amb destí a supermercat.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació del Pla especial d’equipaments sector avinguda la Miranda, carrer Jaume Balmes i Via Augusta- The American School of Barcelona.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una ampliació de l’estacionament regulat al sector de Finestrelles.

7.- Dictamen que proposa la resolució del concurs de subvencions adreçat a la mobilització d’habitatges buits per a destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d’exclusió residencial.

8.- Dictamen que proposa l’autorització de l’alienació d’un habitatge amb protecció oficial de règim general d’aquesta població.

9.- Dictamen relatiu al contracte de gestió del servei públic de deixalleria mancomunat entre els municipis de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.

10.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del contracte de concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial, d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

11.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla municipal i la relació de llocs de treball 2017.

12.- Dictamen que proposa l'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per a les visites a museus i altres llocs o centres anàlegs.

13.- Dictamen que proposa l'aprovació de la modificació d'un preu públic, inclòs a l'Ordenança núm. 12, reguladora de preus públics.

14.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2016.

15.- Dictamen que proposa donar compte de l'informe d'Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el quart trimestre de 2016.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

16.- Dictamen que proposa la substitució de diferents noms de carrers del municipi, en compliment de la Llei de la Memòria Històrica.

MOCIONS

2/17.- Moció del grup municipal de C’S de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la no adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya.

3/17.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la protecció, dinamització i renovació del sistema d’espais de publicitat reservats a les entitats d’Esplugues.

4/17.- Moció dels grups municipals del PSC, ERC-GxE, ICV-MES-AS, PDECAT i CE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a proposta de l’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia.5/17.- Moció dels grups municipals del PSC, C’S, ERC-GxE, PP, ICV-MES-AS, PDECAT i CE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació al suport del món local català a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

PRECS I PREGUNTES