Número/Ordre

8/20

Acta de

Acords de Ple

Data

07/27/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional per l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, pel compromís municipal amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer la COVID-19.

2.Declaració institucional a proposta de les seccions sindicals d'UGT i CCOO a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en reconeixement i agraïment a la tasca realitzada per les i els professionals dels nostres serveis públics, amb motiu de la crisi de la COVID-19.

3. Aprovació, si escau, de l’acta número 7/20, corresponent a la sessió ordinària de data 17 de juny de 2020.

4. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de les Masies de Can Cadena i Ca l’Esteve.

6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual de Pla General Metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Deu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57.

7. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Serra del Montsec, 23-27.

8. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt.

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de neteja dels edificis de les dependències municipals.

10. Dictamen que proposa la modificació de l’horari de l’estacionament regulat al sector Finestrelles.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

11. Dictamen que proposa assumir la Declaració de la FEMP en favor de l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

12. Dictamen que proposa l’aprovació de l’adhesió a la “Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030”.

13. Dictamen que proposa l’adhesió al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

14. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal en vigor.

15. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement extra-judicial de crèdit.

16. Dictamen que proposa la modificació de l’annex de l’Ordenança número 12, en relació al preu públic per inserció de publicitat a la revista municipal “El Pont d’Esplugues”.

17. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball.

18. Dictamen que proposa l’aprovació de l’habilitació professional i col·legiació com a Educador Social d’un treballador laboral d’aquesta categoria.

19. Dictamen que proposa l’aprovació de les dues Festes Locals per l’any 2021.

20. Dictamen que proposa la modificació de nomenament de representant de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

21. Dictamen que proposa la regulació de la gestió, destí i justificació de les dotacions econòmiques als grups polítics de la Corporació.

22. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de l’exercici 2020.

23. Dictamen que dona compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el segon trimestre de l’exercici 2020.

24. Dictamen que dona compte de la resolució de l’Alcaldia per fer front a l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

25. Dictamen que proposa l’aprovació de la segona pròrroga de la concessió de gestió de servei de l’Escola Bressol Montserrat.

26. Dictamen que proposa l’aprovació de la segona pròrroga de la concessió de gestió de servei de l’Escola Bressol La Mainada.

27. Dictamen que proposa l’aprovació de la segona pròrroga de la concessió de gestió de servei de l’Escola Bressol Marta Mata.

28. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament de funcionament dels Museus i de la Carta de Serveis.

29. Dictamen que proposa l’aprovació de l’autorització de la transmissió de les accions de l’empresa concessionària de les obres públiques del CEM La Plana i la piscina descoberta La Baronda.

MOCIONS

30. Moció 13/20 del Grup Municipal Popular per tal que els ajuntaments puguin utilitzar els seus romanents i superàvits municipals per fer front a l’emergència social i econòmica a causa de la pandèmia de la COVID - 19.

31. Moció 14/20 del Grup Municipal d’Esplugues En Comú Podem en defensa del Sistema Públic de Salut i per a un nou Pacte Nacional de Salut de Catalunya.

PRECS I PREGUNTES