Número/Ordre

13/21

Acta de

Acords de Ple

Data

12/15/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 12/21, corresponent a la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2021.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici econòmic 2022.

5. Dictamen que proposa aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2022.

6. Dictamen que dona compte del Pla anual de Control Financer per a l’exercici 2022.

7. Dictamen que dona compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals.

8. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una funcionària de la plantilla per a l’exercici d’una activitat privada.

9. Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals de les parades 49-50 de l’antic Mercat municipal de Can Vidalet (parada 6 de la carpa provisional).

10. Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals sobre les parades 14-17-18 i el magatzem 33 de l’antic Mercat municipal de La Plana (parada 5 de la carpa provisional) i sobre la parada 5 del nou Mercat municipal de La Plana (parada-magatzem-cambra frigorífica).

11. Dictamen que proposa declarar desert el procediment d’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat municipal de La Plana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

12. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania (2017-21).

13. Dictamen que proposa sol·licitar l’adhesió de la Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

MOCIONS

14. Moció 30/21 del Grup Municipal Socialista per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe.

15.Moció 31/21 dels Grups Municipals Esplugues en Comú Podem i Republicà de rebuig a la providència del Tribunal Suprem i de suport al model d’immersió lingüística de Catalunya.

PRECS I PREGUNTES