Número/Ordre

5/21

Acta de

Acords de Ple

Data

03/17/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Vídeoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió del Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi com a regidor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

2. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

3. Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb motiu del 21 de març, Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial.

4. Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de suport a la candidatura de la cantera de marbre de Macael com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

5. Aprovació, si escau, de l’acta número 4/21, corresponent a la sessió ordinària de data 17 de febrer de 2021.

6. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i Sacresa Terrenos 2, SL, Porta Diagonal, SLU i Caufec, SA.

8. Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars reguladores de l’alienació de la quota indivisa del 63,46% de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA.

9. Dictamen que proposa ratificar l’acord de Junta de Govern Local pel qual es desisteix del procediment de licitació del servei manteniment de la xarxa semafòrica municipal.

10. Dictamen que dona compte de l’acord de Junta de Govern Local d’aprovació del Projecte Bàsic i Executiu de les obres d’urbanització de l’entorn del Mercat de Can Vidalet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

11. Dictamen que proposa la modificació de l’Annex de l’Ordenança número 12, epígraf XXV - Deixalleria de la Fontsanta.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

12. Dictamen que proposa l’aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de la Joventut i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en el marc del projecte Carnet Jove Local.

MOCIONS

13. Moció 4/21 del Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem de suport a Pablo Hasél i en defensa del dret fonamental a la llibertat d’expressió.

14. Moció 5/21 del Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem d’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana.

15. Moció 6/21 del Grup Municipal Republicà de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la millora de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

16. Moció 7/21 del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic i en suport als Mossos d’Esquadra.

PRECS I PREGUNTES