Número/Ordre

10/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

10/18/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- . Aprovació, si escau, de l’acta núm. 9/17, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de setembre de 2017.2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de delegacions de competències.

4.- Dictamen que proposa la modificació dels nomenaments com a representant de la corporació en òrgans col·legiats recaiguts en un membre de la corporació.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a l’ús d’aparcament al subsòl de zones verdes, a Esplugues de Llobregat.

6.- Dictamen que proposa requerir la constitució de la garantia definitiva i la presentació de la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en relació amb l’expedient de la concessió administrativa del Mercat de Can Vidalet.

7.- Dictamen que proposa requerir la constitució de la garantia definitiva i la presentació de la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en relació amb l’expedient de la concessió administrativa del Mercat La Plana.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de contractació de recollida de residus i neteja viària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

9.- Dictamen que proposa l'aprovació d'un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

10.- Dictamen que proposa la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres.

11.- Dictamen que proposa la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

12.- Dictamen que proposa la modificació de l’annex a l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de preus públics, epígrafs I.- serveis esportius i II –instal·lacions esportives Complex Esportiu Municipal La Plana.

13.- Dictamen que proposa l’aprovació del sostre màxim del sistema d'incentiu al rendiment.

14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la massa salarial laboral de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat corresponent a l’exercici 2017.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

15.- Dictamen que proposa l'aprovació del conveni biennal (2017-2018) de col·laboració entre diferents ajuntaments amb motiu de l'organització del IX Premi literari Delta.

MOCIONS

25/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per adaptar els parcs infantils per a infants amb diversitat funcional.

26/17.- Moció del grup municipal del PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de condemna de la repressió policial de l’1 d’octubre.

27/17.- Moció del grup municipal del Partit Popular de Catalunya de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la convivència i la democràcia.

28/17.- Moció del grup municipal d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític.

29/17.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de condemna a la repressió policial de l’1 d’octubre.

30/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa dels veïns afectats per ocupacions especulatives i incíviques.

PRECS I PREGUNTES