Número/Ordre

01/18

Acta de

Acords de Ple

Data

01/10/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.

2.- Dictamen que proposa donar compte de la modificació del règim de dedicació de càrrec electe.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte de concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat vial d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

MOCIONS

1/18.- Moció del Grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament del transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

PRECS I PREGUNTES