Número/Ordre

02/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

02/17/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 1/16, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de gener de 2016.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa declarar l’extinció de la concessió d’obra pública en una porció de la finca de propietat municipal situada al carrer de la Riba, núm. 36, -Edifici La Baronda- i la seva explotació.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació del Text Refós de la modificació del Pla Parcial d’Ordenació del polígon Nestlé-Cinzano, situat a l’Avinguda Països Catalans i carrers Melcior Llavinés i Gaietà Faura, d’Esplugues de Llobregat, promogut per NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

5.- Dictamen que proposa desestimar l’al·legació presentada, i l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Text Refós del Pla Especial de la UA1 de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat, promogut per GALA 92, S.L.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu a la tramitació d’expedients de prestacions especials i urgents per al pagament de l’habitatge, i la tramitació de prestacions per al pagament de lloguers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a un treballador per a l’exercici d’una activitat de caràcter formatiu.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019.

MOCIONS

5/16.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sol·licitant la incorporació de procediments electrònics que ampliïn i facilitin la participació ciutadana.

6/16.- Moció dels grups municipals de Ciutadans i Canviem Esplugues, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat d’adhesió a la iniciativa “Meta 2017”.

PRECS I PREGUNTES