Número/Ordre

17/19

Acta de

Acords de Ple

Data

11/20/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2.Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Ciutats Educadores.

3. Aprovació, si escau, de les actes núm. 15/19 i 16/19, corresponents a la sessions extraordinària i ordinària de data 16 d’octubre de 2019, respectivament.

4. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació del PGM 2 a la Unitat d’Actuació del carrer del Carme - Av. Cornellà.

6. Dictamen que proposa l’aprovació de la segona pròrroga del contracte d’obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

7. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Carta de Servei del Cementiri Municipal.

8. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Carta de Servei de Parc Públic.

9. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Carta de Servei d’Enllumenat públic.

10.Dictamen que proposa la formalització d’un contracte d’arrendament de la nau industrial ubicada al carrer Àngel Guimerà, 187.

11. Dictamen que proposa l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del mercat municipal de Can Vidalet.

12. Dictamen que proposa l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del mercat municipal de La Plana.

13. Dictamen que proposa la modificació de l’annex de l’Ordenança núm. 12 dels preus públics, al seu epígraf I. Serveis Esportius i epígraf II. Instal·lacions esportives - apartats E) Complex esportiu municipal La Plana i F) Piscina municipal descoberta Parc dels Torrents.

14. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici econòmic de 2020.

15. Dictamen que proposa l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2020.

16. Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a una funcionària interina per impartir formació.

17. Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a un funcionari interí per impartir formació.

18. Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a un funcionari per impartir formació.

19. Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a una funcionària per a l’exercici d’una activitat privada.

20. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2019.

21. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al tercer trimestre de 2019.

22. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2019, a data de 30 de setembre de 2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

23. Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector, en l’àmbit de les polítiques, programes socials i forment de la cessió dels habitatges.

MOCIONS

24. Moció 14/19 del Grup Municipal Republicà de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.

25. Moció 15/19 dels Grups Municipals del PSC i PP per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb l’epidèmia del VIH/Sida.

PRECS I PREGUNTES