Número/Ordre

12/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

11/02/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

Vista la sol·licitud de convocatòria d’una sessió plenària extraordinària, formulada per un nombre de regidors i regidores del Consistori que supera una quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, als efectes de tractar un únic punt de l’ordre del dia, que seguidament s’indica, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària que el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme, en primera convocatòria, el proper dimecres dia 2 de novembre a les 18.00 hores.ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- Revocar els següents acords, aprovats a la Junta de Govern Local del 30 de setembre de 2016:

8.- Proposta d’aprovació de la modificació del Protocol de les actuacions per a l’execució i recepció per fases de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA. (Exp. 7/2003).

9.- Proposta de concessió de llicència a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, per a la construcció d’un centre comercial al carrer Sant Mateu, núm. 9. (Exp. T032-2016-16).

10.- Proposta de concessió de llicència a MILENIUM MERIDIAN,S.L., per a la construcció d'un edifici plurifamiliar de 33 habitatges i aparcament a la finca situada al carrer Professor Barraquer núm. 36, parcel·la 103-1, àmbit Nord Sector de Finestrelles. (Expedient T032-2014-29).