Número/Ordre

6/21

Acta de

Acords de Ple

Data

04/21/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Vídeoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació, si escau, de l’acta número 5/21, corresponent a la sessió ordinària de data 17 de març de 2021.

2.Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials.

4.Dictamen que proposa l’aprovació de la correcció d’una errada material advertida en la documentació relativa a l’alienació de la quota indivisa de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, ubicada al carrer Sant Mateu, número 10.

5.Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.

6.Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la data d’efectes de la resolució per mutu acord del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

7.Dictamen que proposa l’aprovació de la redistribució de la despesa plurianual de la nova licitació del contracte de serveis de les zones verdes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

8.Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació d’Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per a la instal·lació de quioscos en la via pública.

9.Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

10.Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

11.Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement extra-judicial.

12.Dictamen que dona compte de l’aprovació del Pla Pressupostari 2022-2024, aprovat per acord de Junta de Govern Local del 12 de març de 2021.

13.Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un treballador eventual de la plantilla d’aquesta Corporació, per a l’exercici d’una activitat privada.

MOCIONS

14.Moció 8/21 del Grup Municipal Socialista per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal.

PRECS I PREGUNTES