Número/Ordre

12/21

Acta de

Acords de Ple

Data

11/17/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

La sessió d’aquest òrgan col·legiat es realitzarà de forma presencial, però amb la finalitat de mantenir les mesures de seguretat sanitàries front la pandèmia provocada per la propagació de la Covid-19, resulta necessari limitar l’accés a la Sala d’actes de la Casa Consistorial, garantint la no superació de l’aforament màxim i el compliment de l’obligació de mantenir les degudes distàncies de seguretat; per la qual cosa, a la sessió no podrà accedir públic.

ORDRE DEL DIA

1.Declaració Institucional amb motiu del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2.Declaració Institucional amb motiu del 20 de Novembre, Dia Internacional dels drets de la infància.

3.Declaració institucional amb motiu del 30 de Novembre, Dia Internacional de les ciutats educadores.

4.Aprovació, si escau, de l’acta número 11/21, corresponent a la sessió ordinària de data 20 d’octubre de 2021.

5.Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6.Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials.

7.Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient d’iniciativa pública per a l’exercici de l’activitat econòmica que consisteix en la comercialització, producció, explotació, manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació pública d’energia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

8.Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

9. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021.

10.Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021.

11.Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal del tercer trimestre de l’exercici 2021.

12. Dictamen que proposa la modificació definitiva d’una plaça de la plantilla de personal funcionari i del lloc vinculat a la mateixa.

13.Dictamen que proposa declarar desert el procediment d’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del nou Mercat municipal de Can Vidalet.

14.Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals de les parades 63, 64, 65 i 66 i del magatzem 6 de l’antic Mercat municipal de Can Vidalet (parada 2 de la carpa provisional).

15.Dictamen que proposa declarar l’extinció dels drets concessionals sobre la parada 44 de l’antic Mercat municipal de La Plana (parada 12 de la carpa provisional) i sobre la parada 12 del nou Mercat municipal de La Plana.

MOCIONS

16. Moció 29/21 del grup municipal Esplugues en Comú Podem per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral.

PRECS I PREGUNTES