Número/Ordre

2/22

Acta de

Acords de Ple

Data

02/16/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Vídeoconferència


Índex/Ordre del dia

Atesa la concurrència, novament, d’una situació excepcional de greu risc sanitari col·lectiu provocada pel nou brot epidèmic de la COVID-19, la sessió d’aquest òrgan col·legiat es realitzarà de forma telemàtica, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del règim local.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 1/22, corresponent a la sessió ordinària de data 19 de gener de 2022.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació de l’atorgament d’una concessió administrativa directa a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu per a la utilització privativa d’una porció de domini públic sobre el carrer Santa Rosa, per a la instal·lació d’una passera de connexió de l’actual Hospital de Sant Joan de Déu amb el Pediatric Cancer Center.

4. Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició contra la desestimació de la reclamació per danys i perjudicis presentada com a conseqüència de la suspensió de l’execució de les obres del CSE de Can Vidalet per la declaració de l’estat d’alarma per la crisis sanitària de la COVID-19.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

5. Dictamen que dona compte del decret d’Alcaldia en matèria d’organització municipal i delegació de competències.

6. Dictamen que dona compte del decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2021.

7. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost municipal en vigor.

8. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2021.

9. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al quart trimestre de l’exercici 2021.

10. Dictamen que dona compte de l’informe anual de morositat de l’exercici 2021.

11. Dictamen que dona compte de l’informe de resultats del compte 413 “Creditors per despeses meritades”.

12. Dictamen que dona compte de l’informe anual sobre els resultats de la funció interventora de l’exercici 2021.

13. Dictamen que dona compte dels resultats del control dels comptes a justificar.

14. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una funcionària de carrera d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat privada.

15. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel grup municipal Grup Polític Municipal Socialistes (PSC), per al mandat 2015-2019.

16. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel grup municipal Ciutadans- Partido de la Ciudadanía (C’s), per al mandat 2015-2019.

17. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel grup municipal Esquerra Republicana-Gent per Esplugues (ERC), per al mandat 2015-2019.

18. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel grup municipal Partit Popular (PP), per al mandat 2015-2019.

19. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel grup municipal Iniciativa per Catalunya-Verds-Moviment d’Esquerres Alternativa Socialista-Entesa (ICV-ME-AS CAT-E), per al mandat 2015-2019, amb requeriment del reintegrament de l’import no justificat.

20. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel grup municipal Convergència i Unió (CIU) / Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDeCAT), per al mandat 2015-2019.

21. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel grup municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per al mandat 2015-2019, amb requeriment del reintegrament de l’import no justificat.

22. Dictamen que proposa l’aprovació del compte justificatiu presentat pel grup municipal Canviem Esplugues (CE), per al mandat 2015-2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

23. Dictamen que proposa la signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica.

MOCIONS

24. Moció 3/22 del grup municipal Esplugues en Comú Podem de suport al 8M.

PRECS I PREGUNTES