Número/Ordre

13/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

11/16/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 11/16, corresponent a la sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2016.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Dictamen relatiu a informe de compatibilitat de l’activitat del càrrec de regidora de la Sra. Mercè Haro Capell.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa la resolució dels contractes de concessió d’obres públiques dels mercats de Can Vidalet i La Plana i l’aprovació de la liquidació corresponent.

5.- Dictamen que proposa la modificació dels preus públics dels serveis esportius del Complex Esportiu Municipal La Plana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen que proposa adoptar el nou model de quadre de classificació documental municipal elaborat per la Generalitat de Catalunya.

7.- Dictamen que proposa l’ingrés de l’Ajuntament d’Esplugues a l’Associació de Coworkings de Catalunya “COWOCAT” a través de l’Esplugues Coworking.

8.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'exercici 2017.

9.- Dictamen que proposa una modificació de crèdits de l'exercici 2016.

10.- Dictamen que proposa donar compte de l'estat d'execució del Pressupost municipal de l'exercici econòmic de 2016, a data 30 de setembre de 2016.

11.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2016.

12.- Dictamen que proposa donar compte de l'informe d'Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de 2016.

MOCIONS

33/16.- Moció dels grups municipals de PDECAT i PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport al Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

34/16.- Moció del grup municipal de la CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per exigir l’esclariment de l’assassinat de Pedro Álvarez.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2/16.- Proposta de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila d’Esplugues per convocar concurs de pintura mural urbana.

PRECS I PREGUNTES