Número/Ordre

1/22

Acta de

Acords de Ple

Data

01/19/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

Atesa la concurrència, novament, d’una situació excepcional de greu risc sanitari col·lectiu provocada pel nou brot epidèmic de la COVID-19, la sessió d’aquest òrgan col·legiat es realitzarà de forma telemàtica, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del règim local.

ORDRE DEL DIA

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de compromís en la lluita contra el frau.

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 13/21, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de desembre de 2021.

3. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació dels percentatges de participació dels membres integrants d’ALMA AVA UTE; empresa adjudicatària de la concessió del terreny ubicat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, números 106-110 i 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, per a la construcció i funcionament d’un equipament destinat a ús sanitari.

5. Dictamen que proposa l’aprovació de l’ampliació del termini per a la formalització de la transmissió, mitjançant escriptura pública, de la quota indivisa del 63,48% de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA al terme municipal, amb l’empresa Metropolitan House cooperativa d’habitatges, SCCL, amb un termini addicional de sis mesos.

6. Dictamen que dona compte del Decret d’Alcaldia que resol aprovar la incorporació a l’Inventari de béns dels vials públics urbans inclosos total o parcialment en l’àmbit territorial del Pla director de les àrees residencials estratègiques en l’àmbit del Baix Llobregat, en relació amb l’ARE Montesa del terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

7. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

8. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança número 12 reguladora de preus públics, Epígraf I Serveis Esportius i Epígraf II Instal·lacions esportives.

9. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança número 3 reguladora de l’impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana.

10. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació puntual de l’article 33.1 del Pacte de condicions socioeconòmiques i laborals del personal funcionari.

11. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari per a l’exercici d’una activitat privada.

12. Dictamen que proposa l’autorització de comptabilitat d’un funcionari amb habilitació nacional per a l’exercici d’una activitat privada.

MOCIONS

13. Moció 1/22 del Grup Municipal de Ciutadans Esplugues per instar a la supressió de l’impost de CO2.

14. Moció 2/22 del Grup Municipal Popular per solucionar la foradada del Teatre- Auditori en la Plaça Catalunya.

PRECS I PREGUNTES