Número/Ordre

9/21

Acta de

Acords de Ple

Data

07/21/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferències


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional, a proposta de l’Associació per a la memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, perquè els dies 18 i 19 de juliol les banderes de l’Ajuntament onegin a mitja asta en senyal de respecte i reconeixement a les víctimes del cop d’estat, de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 8/21, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de juny de 2021.

3. Informacions de l’Alcaldia.

4. Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.Dictamen que proposa l’adjudicació de la transmissió d’un bé patrimonial: la quota indivisa del 63,48% de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA.

6. Dictamen que proposa l’adjudicació de la concessió administrativa demanial d’un terreny de titularitat municipal situat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 106-110, i els números 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, qualificat com a sistema d’equipament comunitari- clau 7b, per a la construcció i funcionament d’un equipament destinat a ús sanitari.

7. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació del Pla especial d’equipaments de l’illa compresa entre els carrers Gaspar Fàbregas, Doctor Turró, avinguda Isidre Martí i carrer Lluís Millet.

8. Dictamen que proposa la modificació del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària.

9. Dictamen que proposa la ratificació del Decret d’alcaldia número 2021/2366 de data 30 de juny de 2021, pel qual s’estableix el dia 31 de juliol de 2021 com la data d’efectes de la resolució per mutu acord del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

10. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

11. Dictamen que proposa l’aprovació de les festes locals per a l’any 2022.

12. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021.

13. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

14. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la concessió del servei de l’Escola Bressol La Mainada, per al període 2021/22.

15. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la concessió del servei de l’Escola Bressol Montserrat, per al període 2021/22.

16. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la concessió del servei de l’Escola Bressol Marta Mata, per al període 2021/22.

17. Dictamen que proposa l’aprovació de la creació de la Comissió de nomenclàtor i toponímia.

18. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració de l’11a Edició del Premi Literari Delta de narrativa escrita per Dones, anys 2021-22.

MOCIONS

19. Moció 18/21 del Grup Municipal Ciutadans Esplugues relativa a la creació d’un segell o distintiu per a l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional en establiments, comerços i empreses.

20. Moció 19/21 del Grup Municipal Popular per suspendre cautelarment la tramitació del projecte constructiu d’un tanatori al carrer Jacint Esteva i Fontanet, número 112.

21. Moció 20/21 del Grup Municipal Republicà de suport a la 25a edició del Correllengua.

22. Moció 21/21 del Grup Municipal Esplugues En Comú Podem sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis.

PRECS I PREGUNTES