Número/Ordre

14/19

Acta de

Acords de Ple

Data

09/18/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 13/19, corresponent a la sessió ordinària de data 24 de juliol de 2019.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada al carrer de Sant Mateu, núm. 2, promogut per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i redactat pels Serveis tècnics municipals.

4. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

5. Dictamen que proposa la implantació del sistema de gravació en suport informàtic de les sessions del Ple de l’Ajuntament.

6. Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a un treballador laboral per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.

7. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal número 12, epígraf VIII, Ensenyaments complementaris en establiments municipals. Escola Municipal de Música.

8. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal número 24, reguladora de la Taxa per a la utilització privativa del domini públic de l’Espai municipal “La Baronda”.

9. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de l’exercici econòmic 2019 a data 30 de juny.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

10. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2018.

11. Dictamen que proposa donar compte dels estats financers a 31 de desembre de 2018 de la “Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA”.

12. Dictamen que proposa donar compte dels estats financers a 31 de desembre de 2018 de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues”.

MOCIONS

13. Moció 11/19 del grup municipal PSC en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals, relatives a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

14. Moció 12/19 del grup municipal Esplugues en Comú Podem per a la declaració d’emergència climàtica.

PRECS I PREGUNTES