Número/Ordre

08/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

07/19/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 7/17, corresponent a la sessió ordinària de data 21 de juny de 2017.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4.- Dictamen que proposa l'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a les obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen que proposa la creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil d’Esplugues de Llobregat i l’aprovació inicial del seu reglament de funcionament.

6.- Dictamen que proposa la vinculació única de l’Associació de Voluntaris de protecció civil d’Esplugues de Llobregat amb l’autoritat municipal i els plans de protecció corresponents.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

8.- Dictamen que proposa l'establiment del règim d'ús de l'edifici La Baronda.

9.- Dictamen que proposa l'aprovació de l’Ordenança 24, reguladora de la Taxa per la utilització privativa del domini públic de l’Espai Municipal de La Baronda.

10.- Dictamen que proposa la declaració de compatibilitat d’un funcionari de la plantilla d’aquesta corporació per a l’exercici d’una activitat privada.

11.- Dictamen que proposa la declaració de compatibilitat d’un funcionari de la plantilla d’aquesta corporació per a l’exercici d’una activitat privada.

MOCIONS

23/17.- Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues i del PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport al Correllengua 2017.

24/17.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en nom de Gestió Democràtica d’Esplugues sobre la seva proposta en suport a la Declaració de Barcelona pels drets humans i respecte a la democràcia a la República Bolivariana de Veneçuela.

PRECS I PREGUNTES