Número/Ordre

12/20

Acta de

Acords de Ple

Data

12/23/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 11/20, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de novembre de 2020.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació del Patrimoni Públic de Sòl i d’Habitatge de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4. Dictamen que proposa l’aprovació de l’inici de la licitació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals.

5. Dictamen que proposa l’aprovació de l’inici de la licitació del contracte de servei de manteniment dels semàfors.

6. Dictamen que proposa l’aprovació de l’inici de la licitació del contracte de servei de manteniment de les estacions meteorològiques.

7. Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució de mutu acord del contracte del servei de manteniment de les zones verdes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

8. Dictamen que proposa la modificació de l’epígraf XII.II Bonificacions i excepcions regulades a l’annex de l’Ordenança número 12, reguladora de Preus Públics.

9. Dictamen que dona compte de l’informe resum del control intern de l’exercici 2019.

10. Dictamen que dona compte del Pla de Control Financer de l’exercici 2021.

11. Dictamen que proposa l’ampliació del termini per a la realització de les tasques de control i fiscalització de l’aplicació de les assignacions percebudes durant el mandat 2015-2019 pels grups polítics municipals.

12. Dictamen que proposa la modificació de l’article 21 dels Estatuts de l’Asociación Red Innpulso - Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

13. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Habitat 3 del Tercer Sector Social.

14. Dictamen que proposa sol·licitar la declaració del municipi d’Esplugues de Llobregat “Àrea amb mercat d’habitatge tens”.

MOCIONS

15. Moció 27/20 del Grup Municipal de CS Esplugues de Llobregat per sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la modificació de l’Ordenança del tribut metropolità.

PRECS I PREGUNTES