Número/Ordre

6/22

Acta de

Acords de Ple

Data

06/15/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI 2022.

2. Declaració institucional de suport al manifest del Consell Consultiu de la gent gran del Baix Llobregat amb motiu del 15 de juny, Dia Mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament en la vellesa 2022.

3. Aprovació, si escau, de l’acta número 5/22, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de maig de 2022.

4. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de les Masies de Can Cadena i Ca l’Esteve.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal.

7. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement extra-judicial.

8. Dictamen que proposa la derogació de l’apartat VII de l’annex de l’Ordenança número 12, reguladora dels Preus Públics (Escoles Bressol).

9. Dictamen que proposa l’aprovació de les Festes Locals de l’any 2023.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

10. Dictamen que proposa l’adhesió a l’Associació Clúster de la Indústria de l’Esport Català (INDESCAT).

MOCIONS

11. Moció 11/22 del Grup Municipal Popular per la qual se sol·licita la constitució d’una comissió especial - comissió d’investigació, en relació amb els acords de reclamació de responsabilitat contra els redactors del projecte executiu d’obres del Teatre Auditori Municipal i del poliesportiu Les Moreres, adoptats pel Ple municipal.

12. Moció 12/22 del Grup Municipal Popular per estudiar la creació d’una societat mercantil pública per a la gestió i explotació de determinats béns propietat de l’Ajuntament .

PRECS I PREGUNTES