Número/Ordre

6/20

Acta de

Acords de Ple

Data

05/20/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 5/20, corresponent a la sessió ordinària de data 22 d’abril de 2020.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

3. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la Plantilla Municipal.

4. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Local de Reconstrucció.

6. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del primer trimestre de l’exercici 2020.

7. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de l’exercici 2020.

8. Dictamen que dona compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de l’exercici 2020.

9. Dictamen que dona compte de diverses resolucions de l’Alcaldia per fer front a l’emergència social i sanitària provocada pel COVID-19.

MOCIONS

10.Moció 6/20 del Grup Municipal Republicà per demanar que els casals d’estiu deixin de ser considerats un servei municipal.

PRECS I PREGUNTES