Número/Ordre

07/18

Acta de

Acords de Ple

Data

07/18/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 6/18 corresponent a la sessió ordinària de data 20 de juny de 2018.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità relatives a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic al terme municipal.

4. Dictamen que proposa acceptar la renúncia a la concessió administrativa relativa al quiosc ubicat al carrer Nord, cantonada amb carrer Rafael Casanovas.

5. Dictamen que proposa acceptar la renúncia a la concessió administrativa relativa al quiosc ubicat a l'avinguda de Cornellà, cantonada amb carrer Joan Amades.

6. Dictamen que proposa declarar la reversió del quiosc ubicat al carrer Ramón Turró, cantonada amb carrer Josep Rodoreda, per a la finalització de la concessió administrativa.

7. Dictamen que proposa l'aprovació del Text refós de la 3a Modificació del Pla especial d'equipaments del sector delimitat per l'avinguda Isidre Martí i els carrers Lluís Millet, Doctor Ramón Turró i Josep Rodoreda.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8. Dictamen que proposa l’aprovació d’un préstec per import de 5.150.000,00 euros, en el marc del Programa “Crèdit local” de la Diputació de Barcelona, per tal de finançar programes d’inversió consignats al pressupost municipal per a l’exercici 2018.

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

10. Dictamen que proposa donar compte d’un Decret d’Alcaldia en matèria de personal.

MOCIONS

17/18.- Moció del grup municipal C's de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, sol·licitant l'elaboració i aprovació del reglament de segona activitat per als agents de la Policia Local d'Esplugues.

19/18.- Moció de la regidora i el regidor no adscrits de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, contra l'ostracisme i la discriminació dels càrrecs electes no adscrits als grups municipals.

PRECS I PREGUNTES