Fitxa d'oferta de treball
Dades de l'empresa / Datos de la empresa Els camps on aparegui el símbol ' o ' s'han d'omplir obligatòriament.
Los campos en los que aparece el símbolo ' o ' se deben informar obligatoriamente.
Nom / Nombre
Persona de contacte / Persona de contacto
Adreça / Dirección
Població / Población
Telèfon / Teléfono
Fax / Fax
Correu electrònic / Correo electrónico
Horari / Horario
Característiques del lloc de treball / Características del puesto de trabajo
Nom del lloc de treball / Denominación del puesto de trabajo
Núm. llocs a cobrir / Núm. puestos a cubrir
Funcions - Tasques / Funciones - Tareas
Categoria professional / Categoría profesional
Màquines i eines / Máquinas y herramientas
Condicions físiques (tancat, carrer, públic, soroll) / Condiciones físicas (cerrado, calle, público, ruido)
Població / Población
Altres dades / Otros datos
Perfil del treballador(a) / Perfil del trabajador(a)
Habilitat i/o aptituds / Habilidades y/o aptitudes
Edat / Edad


Tipus de carnet / Tipo de carnet
Estudis / Estudios
Idiomes / Idiomas
Informàtica / Informática
Experiència / Experiencia
Altres requeriments / Otros requisitos
Admissió de persones amb disminució que s'ajustin al lloc de treball / Admisión de personas con disminución que se ajusten al puesto de trabajo
Condicions de treball / Condiciones de trabajo
o Retribució / Retribución
o
o
o Tipus de contracte / Tipo de contrato
o Durada / Duración
Jornada (assenyalar el que calgui) / Jornada (señalar lo necesario) Horari / Horario
Horari / Horario

Dies laborables (assenyalar els laborables)/ Días laborables (señalar los laborables)

DLL

DM

DC

DJ

DV

DSS

DG


Altres dades / Otros Datos
Observacions / Observaciones
Vigència de l'oferta / Vigencia de la oferta

o del /del Seleccione la fecha o al / al Seleccione la fecha

Totes les dades facilitades a través d'aquest escrit seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a I'Ajuntament.

Mitjançant el lliurament d'aquesta sol·licitud o enviament d'aquests formularis existents a la pàgina web o a través d'un missatge per correu electrònic, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. S’autoritza a la Secció d’Ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a fer públiques les dades de la nostra empresa, que es refereixen al nom social i forma de contacte (adreça electrònica, fax o telèfon) amb la finalitat de facilitar les actuacions pròpies d’aquesta Secció en la gestió de l’oferta de feina a l’objecte de fer-nos arribar persones interessades.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions al municipi d'Esplugues, enviament al que el remitent dona la seva conformitat. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a I'àmbit i les finalitats expressades.